Elin

Elin utgödsling under spalt för Gris och Ko

ELIN är en kuggväxeldriven utgödsling för rännor under spalt.
Skraputrustningen är med en kraftig nylonlina sammanbunden
till två drivstationer.

Produktdatablad

SVEA ELIN

Systembok

Elin – Lindrivet gödselskrapsystem under spalt