Mekanisk

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation består i huvudsak av tre komponenter: Reglercentral, tilluftdon och frånluftsfläktar. Denna utrustning använder man sedan för att styra luftfördelning och luftrörelser efter djurens behov. Ventilationskapacitet och stallklimat kan styras oberoende av väder och vind. Mekanisk ventilation kan anpassas till de flesta byggnader och planlösningar.

Reglercentraler PVX

System PVX är ett moduluppbyggt system för reglering av mekanisk ventilation i djurstallar. Systemet består av reglercentraler och manöverapparater för fläktar.

Grisen struntar i vad termometern i stallet visar, den känner bara om det är varmt, kallt eller behagligt i boxen.

Med din gamla ventilationsstyrning ställer du in vilken lufttemperatur i stallet som du tror ger ett behagligt klimat för grisarna i boxen. Sedan vet du att kall tilluft och drag har stor betydelse för grisarnas komfort.

Därför måste du försöka kompensera för dessa störningar genom att mixtra med p-band, utetemperaturkompensation, flödesbegränsning och allt vad det nu kan heta.

Golvets värmeegenskaper bestämmer 20 till 30 % av grisens närklimat. Om golvet är för kallt eller varmt visar grisen det genom att gödsla i boxen vilket resulterar i skitiga grisar och massor med rengöringsjobb. Om du har ett modernt stall har du därför antagligen installerat golvvärme för att kunna styra golvtemperaturen, men det är inte många som har någon fungerande styrning av golvtemperaturen. Därför är golvet ändå oftast för kallt eller varmt i förhållande till grisarnas behov. För mycket golvvärme är dessutom ett slöseri med energi och pengar.

I system PVX kopplas inte reglercentralerna direkt till fläktarna (med ett undantag) utan skickar istället ut styrsignaler till manöverapparater. Till varje fläkt används en manöverapparat som innehåller komponenter för start och stopp av stegfläktar eller hastighetsreglering av varvtalsfläktar samt en övervakningsfunktion som ersätter de tidigare motorskydden. Manöverapparaten kan också innehålla utgångar för att styra ställdon (strypspjäll eller enklare luftintag).

Vanliga ventilationsstyrningar mäter utomhustemperatur och stalltemperatur och försöker sedan ”gissa” vad som krävs för att få rätt klimat i boxen hos grisarna.

PVX mäter istället grisens klimat direkt. Lufttemperaturen mäts in draget från luftintagen alldeles innan luften når fram till djuren. Med kännedom om luftflöde och luftriktning kan PVX automatiskt kompensera för att luft i rörelse kyler mer än stillastående luft. Med detta system behövs ingen utomhustemperaturgivare och reglercentralen reagerar direkt om grisklimatet förändras beroende på t.ex. lägre tilluftstemperatur eller ändrad luftriktning.

Genom att mäta och styra den verkliga golvtemperaturen ger PVX en total kontroll av grisarnas komfort. Reglercentralerna är kapslade och avsedda att kunna placeras i stall eller serviceutrymmen.

Manöverapparaterna är monterade i modulkapslingar (samma standard som t.ex. automatsäkringar, jordfelsbrytare eller tidreläer) som skall monteras i elcentral eller särskild apparatlåda.

Som ersättning för PV1000 finns en enhet, PVX mini, som innehåller en enkel temperaturreglering och manöverapparat för en fläkt.
PVX enheternas inställningar kan sparas på ett minneskort av standardtyp (SD-kort). Detta underlättar återställning efter handhavandefel eller elfel (t.ex. efter åskskada) eftersom man inte behöver göra någon ny programmering utan anpassade inställningarna kan istället hämtas från minneskortet.
Minneskortet kan också användas för att distribuera nya programversioner och uppgradera reglercentralen med utökad funktionalitet.